Baner b

A A A

Gmina Koszyce jest jednym z dziewięciu samorządów województwa małopolskiego i jedną z 119 gmin w całej Polsce, która otrzymała dofinansowanie na utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych 60+ w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior – Wigor” na lata 2015-2020 edycja 2015.

Program „Senior – Wigor” czyli tworzenie domów dziennego pobytu zainicjowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej to połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego. Główny cel to w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej, także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu przewiduje się udostępnienie seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

W dniu 8 czerwca 2015r. przez Ministerstwo ogłoszony został otwarty konkurs na najlepsze projekty dofinansowane ze środków programu „Senior – Wigor”. Gmina Koszyce złożyła ofertę wraz z diagnozą lokalnych potrzeb wśród grupy wiekowej 60+, kosztorysem inwestorskim planowanego remontu budynku przeznaczonego na ten cel (świetlica wiejska w Książnicach Małych), pierwszymi pozwoleniami i harmonogramami prac. Oferta nasza spotkała się z pozytywnym oddźwiękiem i rozpatrzono ją pozytywnie. Zgodnie z podpisaną umową otrzymaliśmy środki finansowe z przeznaczeniem na remont i dostosowanie budynku do standardów domu dziennego pobytu wraz z odpowiednim wyposażeniem (80% całej inwestycji). Pozostała kwota inwestycji to wkład własny gminy.

W dniu 5 sierpnia 2015r. z rąk Premier Ewy Kopacz i Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka – Kamysz Wójt Gminy Koszyce Stanisław Rybak otrzymał list gratulacyjny, informujący, że Gmina Koszyce uzyskała dofinansowanie na utworzenie Dziennego Domu „SENIOR WIGOR”.

Prace remontowe trwają od września, remont ten polega na całkowitej modernizacji i przebudowie budynku świetlicy wiejskiej. Liczymy, że prace remontowe wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń związanych z działalnością statutową Dziennego Domu „Senior – WIGOR” oraz wyłonienie kadry pracującej w placówce (kierownik, opiekun – animator zajęć, pielęgniarka, fizjoterapeuta – rehabilitant, itp.) zakończą się w miesiącu listopadzie. Planujemy, że od grudnia br. ruszą zajęcia dla osób chętnych – osób starszych 60+.

Zapraszamy wszystkie osoby chętne w wieku 60+, kobiety i mężczyzn z terenu naszej gminy, które chciałyby skorzystać z oferty proponowanej przez Dzienny Dom „Senior – WIGOR”. Dzienny Dom „SENIOR-WIGOR” zapewniał będzie 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku. Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior-WIGOR” to w szczególności usługi: socjalne, w tym posiłek, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej lub kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy), terapii zajęciowej. Duży nacisk kładziony będzie na usprawnianie ruchowe, w tym zajęcia z rehabilitantem – fizjoterapeutą. Mamy nadzieję, że nowo wyremontowany budynek będzie malowniczym miejscem, gdzie seniorzy będą mogli przyjemnie spędzić czas, w gronie osób w podobnym wieku.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koszycach ul. E. Łokietkówny 14 tel. 41 35 14 048 wew. 27.

Opracował: GOPS Koszyce

 

Zdjęcia